اخبار CBDC

CBDC - عبارت "ارز دیجیتال بانک مرکزی" برای اشاره به پیشنهادات مختلف در مورد ارز دیجیتال صادر شده توسط بانک مرکزی استفاده شده است.

ru Русский